Al sinds 1 januari 2019 zijn zowel huurders als verhuurders in Vlaanderen verplicht een brandverzekering af te sluiten bij een nieuwe woninghuurovereenkomst. Zo zijn ze ingedekt als er bijvoorbeeld door hun fout brand uitbreekt. Het is aan beide partijen om bij elkaar na te gaan of ze een polis hebben afgesloten. In Wallonië geldt die verplichting eveneens. Wie in het Brussels Gewest een woning huurt of verhuurt, is niet verplicht een brandverzekering af te sluiten, tenzij dat contractueel wordt opgelegd.

Er geldt ook al sinds begin dit jaar een verplichting in voldoende rookmelders in Vlaamse huurwoningen te voorzien. Die moeten gecertificeerd en van het 'optische type' zijn. De eigenaar heeft de taak ze aan te kopen en te installeren, en de huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Vanaf 1 januari 2020 worden rookmelders bovendien verplicht in alle Vlaamse woningen. Er moet dan minstens één rookmelder zijn:

· per verdieping,

· in kelders en zolders waar de bewoners rechtstreeks toegang toe hebben,

· in kelders en zolders waar technische installaties staan, en

· in elke ruimte die de bewoner bij brand door moet om van de slaapkamers naar de uitgang te vluchten.

In Wallonië moet in elke woning één rookmelder aanwezig zijn per bouwlaag. Is de oppervlakte van de verdieping groter dan 80 vierkante meter, dan moeten er twee stuks geïnstalleerd worden. De details vindt u hierIn het Brussels Gewest geldt de verplichting enkel voor huurwoningen. Meer bepaald: in iedere slaapkamer waarvan de deuren 's nachts gesloten zijn, in elke ruimte die men bij brand door moet om van de slaapkamer naar de uitgang te vluchten, en bij voorkeur ook in de woonkamer.

Wees een goede huisvader

Wanneer u een brandpolis hebt afgesloten, dan verwacht de verzekeraar dat u uw woning beheert als een goede huisvader. "Je moet dus steeds de nodige maatregelen treffen om te voorkomen dat het gebouw of de inboedel schade oploopt", legt Geert Buyck van Baloise uit. "Ligt je dakgoot vol met bladeren en dreigt die bij hevige regen over te lopen? In dat geval is het jouw verantwoordelijkheid die vrij te maken, om zo waterschade te voorkomen. Je dient ook te vermijden dat jouw woning schade toedient aan anderen, bijvoorbeeld door een wankele schoorsteen."

"Als verzekeringnemer moet je tijdens koude periodes ook voorkomen dat de leidingen in huis kapotvriezen. Wil je je woning bijkomend laten verzekeren tegen diefstal, dan kunnen we preventiemaatregelen opleggen, zoals een alarmsysteem of veiligheidssloten. We vragen onze klanten ook rekening te houden met de wettelijke verplichtingen. Niet alleen met betrekking tot rookmelders, maar ook inzake de schoonmaak van je schoorsteen, de keuring van je elektriciteitsinstallatie, het nazicht van je mazoutketel, enzovoort."

"De verzekerde dient zich te gedragen als een goede huisvader en moet de wettelijke regelingen naleven", bevestigt Pieter Kussé van KBC. "Zo moet hij bijvoorbeeld zijn huishoudelijke elektrische installaties periodiek laten keuren: bij ingebruikname én daarna elke 25 jaar. Die maatregel is een middel om de veiligheid te garanderen en de woning te beschermen." AXA geeft zijn klanten de "niet-bindende aanbeveling" de wettelijke verplichtingen na te leven. Deze verzekeraar legt anderzijds wel contractueel bepaalde preventiemaatregelen inzake diefstal en waterschade op.

Pas op voor nieuwe gevaren

Corona Direct hanteert naast de goedehuisvaderverplichting geen bijkomende opgedragen regels. "Dat neemt niet weg dat preventie erg belangrijk is", zegt commercieel directeur Philippe Neyt. "Een regelmatig onderhoud van alle mogelijke technische installaties in de woning is dan ook aangewezen. Je moet bovendien rekening houden met relatief nieuwe gevaren, zoals de vele oplaadtoestellen die we vandaag onbeheerd in het stopcontact laten zitten en die een woningbrand kunnen veroorzaken."

Ook bij AG Insurance gelden binnen de brandpolis weinig verplichte maatregelen. "Uiteraard moet je alle voorzorgen nemen om schade aan je woning te voorkomen", stelt woordvoerder Gerrit Feyaerts. "Merk op dat onze waarborg gegarandeerd blijft, ook wanneer je ondanks de wettelijke verplichting geen rookmelders plaatst. Dat is ook zo je je verwarmingsketel niet onderhoudt of je schoorsteen niet laat schoonmaken. Enkel bij grove en herhaaldelijke nalatigheid kunnen we de dekking weigeren."

Er geldt wel een uitzondering: wanneer waterschade ontstaat omdat u de waterleiding niet hebt geledigd bij vriesweer, zal AG Insurance die niet vergoeden. Ook AXA sluit die dekking expliciet uit bij nalatigheid. "In het kader van een diefstalverzekering kan de niet-naleving van contractueel bepaalde preventiemaatregelen eveneens leiden tot het verlies van de garantie, voor zover er een oorzakelijk verband met het verlies is", zegt woordvoerder Gianni De Muynck. "Denk bijvoorbeeld aan het niet goed afsluiten van alle deuren en ramen."

De Muynck adviseert ook elke oorzaak van schade die bij een eerder ongeval aan het licht is gekomen voorgoed te verwijderen. "Anders riskeer je dat een tussenkomst bij een volgende claim uitblijft", waarschuwt hij. "Anderzijds voorziet AXA niet in sancties of andere beperkingen wanneer je als verzekerde geen rekening houdt met de wettelijke verplichtingen, zoals het vegen van je schoorsteen of het plaatsen van rookmelders." Ook KBC vermeldt expliciet zijn klanten niet in de kou te zullen laten staan wanneer ze hier niet aan voldoen.

Wat moet u onthouden?

Niet elke verzekeraar legt dezelfde verplichtingen in zijn brandpolis op. Ook het feit of schade al dan niet gedekt wordt bij het niet-naleven van de opgelegde voorwaarden, kan verschillen naargelang de maatschappij. Maar kunt u ook rekenen op een korting wanneer u bepaalde niet-opgedragen inspanningen doet? Een rondvraag leert dat extra investeren in brandpreventie - bijvoorbeeld via bijkomende rookmelders of brandblussers - geen recht geeft op een verlaagde premie.

Enkel wanneer u binnen uw brandpolis ook een dekking tegen diefstal heeft afgesloten, kunnen bepaalde acties leiden tot een reductie. "Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je uit eigen beweging een alarmsysteem of een inbraakwerende deur plaatst", illustreert Geert Buyck van Baloise. KBC voorziet enkel ineen premievermindering voor INCERT-goedgekeurde alarminstallaties. Bij AXA en AG Insurance kunt u rekenen op kortingen tot respectievelijk 20 en 30 procent, afhankelijk van de inspanningen.

bron: https://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/wonen/hebben-rookmelders-een-invloed-op-uw-brandverzekering/article-normal-1541505.html